مشكل Burn To Disc در برنامه اد...

مشکل Burn To Disc در برنامه اديوس حل مشكل غير فعال بودن گزينه Burn To Disc در برنامه اديوس : زماني كه قصد داريم در برنامه اديوس به صورت مستقيم فايل و يا پروژه هاي خود را به DVD

++مشاهده کامل