حرکت آهسته ؛ فریز و عقب گرد ؛‌...

فریز و عقب گرد ؛‌فیلم در پریمیر آموزش مبحث زمان ؛‌ حرکت آهسته ؛ فریز و عقب گرد ؛‌ فیلم در پریمیر آموزش مبحث زمان در پریمیر CC : و نسخه های قدیمی تر : پریمیر- ترفند

++مشاهده کامل


حرکت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زم...

حرکت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زمان فیلم در افتر افکت آموزش مبحث زمان ؛‌حرکت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زمان فیلم در افتر افکت آموزش مبحث زمان در افتر افکت CC : تغییر مبح

++مشاهده کامل


ثابت نگه داشتن زمان فیلم در اف...

ثابت نگه داشتن زمان فیلم در افتر افکت ۲ آموزش مبحث زمان ؛‌ ثابت نگه داشتن زمان فیلم در افتر افکت ۲ آموزش مبحث زمان در افتر افکت CC : با سری دوم آموزش مبحث زمان ؛ در

++مشاهده کامل


فیکس نگه داشتن تصاویر: Hold &#...

Hold-Frame Hold ؛‌فیلم در پریمیر آموزش مبحث زمان در پریمیر آموزش مبحث زمان ۲ ؛‌ فیکس نگه داشتن تصاویر: Hold – Frame Hold ؛‌فیلم در پریمیر آموزش مبحث زمان در پریمیر CC :و نسخ

++مشاهده کامل