PluralEyes v3.5.6|مخصوص سینک ک...

نرم افزار تخصصی مخصوص هماهنگی و سینک صدا در چند تصویر PluralEyes 3.5.6 بسیار کاربردی است برای کسانی که همزمان با چندین دوربین تصویر برداری کردند و قصد دارند به صورت اتو

++مشاهده کامل