حركت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زم...

حركت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زمان فيلم در افتر افكت آموزش مبحث زمان ؛‌حركت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زمان فيلم در افتر افكت آموزش مبحث زمان در افتر افكت CC : تغيير مبح

++مشاهده کامل