حرکت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زم...

حرکت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زمان فیلم در افتر افکت آموزش مبحث زمان ؛‌حرکت آهسته ؛ ثابت نگه داشتن زمان فیلم در افتر افکت آموزش مبحث زمان در افتر افکت CC : تغییر مبح

++مشاهده کامل